โครงการห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศก.1
รายการไฟล์วิดีโอ ห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศก.1
ที่ กลุ่มโรงเรียน จำนวน
วิดีโอ
ยอด
เข้าชม
1 กลางกันทรารมย์ 7 246
2 ทักษิณกันทรารมย์ 6 111
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 28 447
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 13 192
5 น้ำเกลี้ยง 29 1146
6 พยุห์ 31 993
7 ยางชุมน้อย 10 683
8 วังหิน ๒ 9 1014
9 วังหิน ๑ 5 115
10 เมืองสวนสมเด็จ 28 647
11 เมืองหลวงพ่อโต 28 685
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 16 512
13 เมืองศรีลำดวน 26 1150
14 ประจิมโนนคูณ 27 512
15 บูรพาโนนคูณ 34 1740
รวม 297 10,193