สำรวจความพึงพอใจ สพป.ศก.1

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564
จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ <<ผลสำรวจ>>
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ ชาย หญิง
2. การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. สถานภาพในการทำงาน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู / ข้าราชการบำนาญ
ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ
อื่นๆ ระบุ
4. ระยะเวลาปฏิบัติงานในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ 1
ต่ำกว่า 1 ปี
2-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีขึ้นไป