แจ้งการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรที่ได้รับวัคซีนCovid-19
สำหรับกระตุ้นเข็ม 3 รอแจ้งเมื่อวัคซีนมาเพิ่ม

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
(คน)
ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 225 99 44.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 233 116 49.79
3 น้ำเกลี้ยง 318 161 50.63
4 บูรพาโนนคูณ 163 50 30.67
5 ประจิมโนนคูณ 162 60 37.04
6 พยุห์ 260 127 48.85
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 284 96 33.80
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 104 67 64.42
9 ยางชุมน้อย 221 110 49.77
10 วังหิน ๑ 230 148 64.35
11 วังหิน ๒ 177 128 72.32
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 119 52 43.70
13 เมืองศรีลำดวน 175 96 54.86
14 เมืองสวนสมเด็จ 420 323 76.90
15 เมืองหลวงพ่อโต 182 48 26.37
รวม 3,273 1,681 51.36
 << รายชื่อ ผู้ขอรับเข็ม 3 >>