สรุปรายงานการขอรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Corona2019 (Covid-19)
ครู/บุคลากร โรงเรียนสังกัด สพป.ศก.1
[ กลับ ]
ที่ โรงเรียน อำเภอ ชื่อ-สกุล การขอรับวัคซีน
1 บ้านจานหนองคู
เมือง
นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ
รอกระตุ้นเข็ม 3
2 บ้านจานหนองคู
เมือง
นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
3 บ้านจานหนองคู
เมือง
นายประกาศิต สมภาวะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
4 บ้านจานหนองคู
เมือง
นายวีรนนท์ โสภาบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
เมือง
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
6 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นายทวีศักดิ์ สังวัง
รอกระตุ้นเข็ม 3
7 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นางหนึ่งฤทัย ดีใจ
รอกระตุ้นเข็ม 3
8 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นางประไพ พวงแก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
9 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นางปิยะรัตน์ ปาณาตี
รอกระตุ้นเข็ม 3
10 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นางมารศรี อสิพงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
11 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นายอภิชาติ หายแถลง
รอกระตุ้นเข็ม 3
12 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เมือง
นายอุทัย วรรณา
รอกระตุ้นเข็ม 3
13 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นายไพบูลย์ บุตรมี
รอกระตุ้นเข็ม 3
14 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นางมะลิวรรณ คันทรง
รอกระตุ้นเข็ม 3
15 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นางดำเนิน พรหมมา
รอกระตุ้นเข็ม 3
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นายณรงค์ ฤทธิ์เดช
รอกระตุ้นเข็ม 3
17 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นายสุรวุฒ บัวสอน
รอกระตุ้นเข็ม 3
18 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นางสาวศิริวรรณ วรสา
รอกระตุ้นเข็ม 3
19 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เมือง
นางสาวทิพวัลย์ ซำบุญมี
รอกระตุ้นเข็ม 3
20 บ้านแทงวิทยา
เมือง
นายอุดม โพธิ์ชัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
21 บ้านแทงวิทยา
เมือง
นางณัชชา ธราธนันท์กุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
22 บ้านแทงวิทยา
เมือง
นายประสิทธิ์ ศรีเมือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
23 บ้านแทงวิทยา
เมือง
นางสาววราภา หมื่นวิเศษ
รอกระตุ้นเข็ม 3
24 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
เมือง
นายรังสรรค์ อุดมศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
25 ตะดอบวิทยา
เมือง
นายสุรพล มั่นใจ
รอกระตุ้นเข็ม 3
26 บ้านหนองแคนหนองเทา
เมือง
นางอรวรรณ ศรีลาชัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
27 บ้านหางว่าวโนนบัว
เมือง
นายพาลี กาลพฤกษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
28 บ้านโนนแกด
เมือง
นางวาสนา สงโสด
รอกระตุ้นเข็ม 3
29 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
เมือง
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
รอกระตุ้นเข็ม 3
30 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
เมือง
นายประดิษฐ์ โสลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
31 บ้านหนองแวงโพนเขวา
เมือง
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
32 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางสาวธนพร พันธ์แก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
33 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางรัชณีย์ อาจหาญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
34 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
35 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางสาวไอรดา ่โสวันนา
รอกระตุ้นเข็ม 3
36 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางวรางคณา ก้อนคำ
รอกระตุ้นเข็ม 3
37 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางสาวกชพรรณ ประสาร
รอกระตุ้นเข็ม 3
38 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางสาวดาราวรรณ นาวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
39 บ้านโพนค้อ
เมือง
นางสาวฐิติชญา พรมลี
รอกระตุ้นเข็ม 3
40 อนุบาลวัดพระโต
เมือง
นางสุภาพร พลอินทร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
41 อนุบาลวัดพระโต
เมือง
นายบัณฑิต วงษา
รอกระตุ้นเข็ม 3
42 อนุบาลวัดพระโต
เมือง
นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม
รอกระตุ้นเข็ม 3
43 อนุบาลวัดพระโต
เมือง
นางสาวศศิธร บุญวันท์
รอกระตุ้นเข็ม 3
44 อนุบาลวัดพระโต
เมือง
นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาราศาสตร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
45 บ้านหญ้าปล้อง
เมือง
นางทองม้วน แสงลับ
รอกระตุ้นเข็ม 3
46 บ้านหญ้าปล้อง
เมือง
นางรุจิรา รุ่งเรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
47 บ้านหญ้าปล้อง
เมือง
นางสาวรัชนี ลอยปรีชากุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
48 บ้านโนนแย้
เมือง
นายณัฐกิตติ์ บำรุงแคว้น
รอกระตุ้นเข็ม 3
49 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เมือง
นางสาวศัสยา ศรีภักดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
50 บ้านหนองครก
เมือง
นางจิรัธญกาญน์ มีบุญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
51 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางรุ่งทิวา อาษากิจ
รอกระตุ้นเข็ม 3
52 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายสมนึก พรมจันทร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
53 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางณัฐยา อนุพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
54 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางวราภรณ์ ทองรอง
รอกระตุ้นเข็ม 3
55 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางศศิธร อินตะนัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
56 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายกิตติพงษ์ พันคง
รอกระตุ้นเข็ม 3
57 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางวิลัลย์ดา วงค์ผัดศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
58 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางอรอุมา ธรรมวันนา
รอกระตุ้นเข็ม 3
59 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางศุภากร พลตรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
60 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางอิศราภรณ์ อินทรบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
61 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางอรวรรณ มณีพันธ์เจริญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
62 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางกัญญาภัทร ปลอดปล่อง
รอกระตุ้นเข็ม 3
63 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางนันทพร ศักดิ์เทวินทร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
64 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางนิตยา ปัญญาคม
รอกระตุ้นเข็ม 3
65 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางวันเทียน แก้วดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
66 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางณัฎฐกัญญ์ มีชัยธนกิตติ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
67 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางรัชนี สุรนารถ
รอกระตุ้นเข็ม 3
68 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางวารีรัตน์ สูงสนิท
รอกระตุ้นเข็ม 3
69 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวณัฐิยา โสรเนตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
70 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสิริรัตน์ ฝักบัว
รอกระตุ้นเข็ม 3
71 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางผ่องเพ็ญ คำลอย
รอกระตุ้นเข็ม 3
72 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวญาณิศา มณีพร้าว
รอกระตุ้นเข็ม 3
73 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวปริญญา เขตสกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
74 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวนิตยา จิตสมัคร
รอกระตุ้นเข็ม 3
75 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางหยกลิ้ม สวนเพชร
รอกระตุ้นเข็ม 3
76 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวปาริชาติ โสดาธาตุ
รอกระตุ้นเข็ม 3
77 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางมณีรัตน์ ศรีโวหะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
78 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางธัญญธร ไชยมณี
รอกระตุ้นเข็ม 3
79 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวอารีรัตน์ ผาลี
รอกระตุ้นเข็ม 3
80 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายลิขิต บุญเฟรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
81 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวพิมพ์มาดา บุญเลิศ
รอกระตุ้นเข็ม 3
82 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวเกศยาวี สีปวน
รอกระตุ้นเข็ม 3
83 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายเฉลียว สายโงน
รอกระตุ้นเข็ม 3
84 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวพัชรี ชื่นชาย
รอกระตุ้นเข็ม 3
85 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายครรชิต บัวภา
รอกระตุ้นเข็ม 3
86 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวเกศษา ปรารมย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
87 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาววิมาลา สิงห์ไกร
รอกระตุ้นเข็ม 3
88 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางนาฎชรียา ประมวล
รอกระตุ้นเข็ม 3
89 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางนิตยา เสมอใจ
รอกระตุ้นเข็ม 3
90 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นายสุชาติ สมศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
91 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธจรูญศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
92 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวอภิญญา แก้วภักดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
93 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
94 อนุบาลศรีสะเกษ
เมือง
นางสาวทิพย์วรรณ์ วรงค์
รอกระตุ้นเข็ม 3
95 บ้านหนองไผ่
เมือง
นางพลอยไพลิน พรถนอม
รอกระตุ้นเข็ม 3
96 บ้านหนองไผ่
เมือง
นางอุษณีย์ พันธสีมา
รอกระตุ้นเข็ม 3
97 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑
เมือง
นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
98 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นางสาวลำเพียร แพ่งพนม
รอกระตุ้นเข็ม 3
99 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นายบุญมาก บุญศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
100 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นางกันยารัตน์ สุพรม
รอกระตุ้นเข็ม 3
101 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
102 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นางเลียม ปักเสติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
103 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นายบัวผัน โครพ
รอกระตุ้นเข็ม 3
104 บ้านแก้ง
ยางชุมน้อย
นางสาววันวิสา เสาเวียง
รอกระตุ้นเข็ม 3
105 บ้านคอนกาม
ยางชุมน้อย
นางจงดี พลพวก
รอกระตุ้นเข็ม 3
106 บ้านคอนกาม
ยางชุมน้อย
นางสาวอินทรา คำบาล
รอกระตุ้นเข็ม 3
107 บ้านหอย-โนนดู่
ยางชุมน้อย
นางสาวเสาวณี งามพร้อม
รอกระตุ้นเข็ม 3
108 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นายประกวด สีหะวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
109 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นายสิงหพันธ์ ทองแสง
รอกระตุ้นเข็ม 3
110 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางยุพาพรรณ อินตะนัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
111 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางภัทราวรีย์ พันธ์เจริญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
112 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางนิภาภรณ์ ศรีใส
รอกระตุ้นเข็ม 3
113 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางณิชชา สกิจฤทธิ์บุญมา
รอกระตุ้นเข็ม 3
114 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางธีราภรณ์ นามวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
115 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นายอนันต์ วรงค์
รอกระตุ้นเข็ม 3
116 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยางชุมน้อย
นางสาวอรอุมา สุรวิทย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
117 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยางชุมน้อย
นายอิสระ นันทจักร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
118 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยางชุมน้อย
นายสรวิชญ์ สว่างภพ
รอกระตุ้นเข็ม 3
119 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยางชุมน้อย
นายนิคม สีหะวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
120 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยางชุมน้อย
นายเชฎฐา ห้วยทราย
รอกระตุ้นเข็ม 3
121 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยางชุมน้อย
นางสาวเกษมณี แสงสม
รอกระตุ้นเข็ม 3
122 บ้านผักขะ
ยางชุมน้อย
นางวิลาสินี อังศุวงศกร
รอกระตุ้นเข็ม 3
123 บ้านหนองอีกว่าง
กันทรารมย์
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
124 บ้านอีต้อม
กันทรารมย์
นายวิสุทธิ์ สุราวุธ
รอกระตุ้นเข็ม 3
125 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นายศิลปชัย นันตโลหิต
รอกระตุ้นเข็ม 3
126 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางบัณฑิตา โสรเนตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
127 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
128 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางปิยะนุช อนุพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
129 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางนุชจรี อินจำปา
รอกระตุ้นเข็ม 3
130 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางสาวขวัญดาว เงานอ
รอกระตุ้นเข็ม 3
131 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางสาวปรารถนา ไชยเชษฐ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
132 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
กันทรารมย์
นางนางสุวรรณี ธรรมลี
รอกระตุ้นเข็ม 3
133 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐)
กันทรารมย์
นางอรุชา อรรคบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
134 บ้านอาลัย
กันทรารมย์
นางสาวปารวดี สุรบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
135 บ้านอาลัย
กันทรารมย์
นางอังคณา พรหมศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
136 บ้านอาลัย
กันทรารมย์
นางสาวจิราพร สิมณี
รอกระตุ้นเข็ม 3
137 บ้านอาลัย
กันทรารมย์
นางจารุวรรณ มงคลโคตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
138 บ้านบูรพา
กันทรารมย์
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
รอกระตุ้นเข็ม 3
139 บ้านพะแนงวิทยา
กันทรารมย์
นางพัชริดา บุญชิต
รอกระตุ้นเข็ม 3
140 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นายมณเทียร โมรา
รอกระตุ้นเข็ม 3
141 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางศกุนต์ ระติเดช
รอกระตุ้นเข็ม 3
142 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางวารุณี พรหมดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
143 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางไพมณี พละศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
144 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางสาวจงกลมาศ สมโสภา
รอกระตุ้นเข็ม 3
145 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางสาวจุฑามาศ มะลิลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
146 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นายวิทยา รอบคอบ
รอกระตุ้นเข็ม 3
147 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางสาวปริญญา พันธ์วิไล
รอกระตุ้นเข็ม 3
148 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางสาวสุประภา นาเรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
149 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นายประสิทธิ์ พิลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
150 บ้านผักบุ้ง
กันทรารมย์
นางระหงค์ นันตโลหิต
รอกระตุ้นเข็ม 3
151 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
กันทรารมย์
นางกาญจนา คำเพราะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
152 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
กันทรารมย์
นางศรีสะอาด ภาษี
รอกระตุ้นเข็ม 3
153 บ้านดูนสิม(อสพป.๘)
กันทรารมย์
นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
154 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายศิริ สุภาพ
รอกระตุ้นเข็ม 3
155 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสาวจุรีรัตน์ บัวลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
156 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสาวสุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
รอกระตุ้นเข็ม 3
157 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายสมสกุล พรหมดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
158 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางพรประภา รัชตะธนิกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
159 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสมหมาย ราชบุญคุณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
160 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางระคน สูงโฮง
รอกระตุ้นเข็ม 3
161 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางพัสชนันท์ พรหมประภัศศร
รอกระตุ้นเข็ม 3
162 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางวัชราภรณ์ วงศ์ประสาร
รอกระตุ้นเข็ม 3
163 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา
รอกระตุ้นเข็ม 3
164 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางอรพินธ์ บัวลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
165 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางอำไพ บัวงาม
รอกระตุ้นเข็ม 3
166 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางมณิฐชญาณ์ พินิจ
รอกระตุ้นเข็ม 3
167 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางวาสนา ภูงามเขียว
รอกระตุ้นเข็ม 3
168 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสาวณัชชา ศรีรักษา
รอกระตุ้นเข็ม 3
169 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
ว่าที่ ร.ต.จัตุพล เกษร
รอกระตุ้นเข็ม 3
170 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางยุภาพร ตามบุญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
171 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายภูมินทร์ สังวาลย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
172 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายวัชรพงษ์ มาพงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
173 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายปราโมทย์ จิตดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
174 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสาวปภาวดี แพงทรัพย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
175 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นายปิยะ จันทร์ซ้าย
รอกระตุ้นเข็ม 3
176 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางนภัทศวรรณ์ น้อยหมอ
รอกระตุ้นเข็ม 3
177 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางสาวสุภาพร พุ่มทอง
รอกระตุ้นเข็ม 3
178 อนุบาลกันทรารมย์
กันทรารมย์
นางปนัดดา อินตะนัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
179 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
กันทรารมย์
นางสาวนิภาพร คำเพราะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
180 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
กันทรารมย์
นางสาวสุกัญญา ปัญญานนท์
รอกระตุ้นเข็ม 3
181 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
กันทรารมย์
นางสาวรัชวดี สายเสน
รอกระตุ้นเข็ม 3
182 บ้านเจี่ย
กันทรารมย์
นายศานิต คำวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
183 บ้านหนองหวาย
กันทรารมย์
นางสาวจิราพรรณ สีแสด
รอกระตุ้นเข็ม 3
184 บ้านหนองหวาย
กันทรารมย์
นางสาวสุรีวรรณ ลาวรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
185 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายอุทัย สมใจเพ็ง
รอกระตุ้นเข็ม 3
186 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายสมหมาย สุวรรณสุข
รอกระตุ้นเข็ม 3
187 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางศุภลักษณ์ เสมอภาค
รอกระตุ้นเข็ม 3
188 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายนาวิน ราชบุญคุณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
189 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางพรทิพย์ สุวรรณสุข
รอกระตุ้นเข็ม 3
190 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายสุดใจ ตระการไทย
รอกระตุ้นเข็ม 3
191 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางสุวคนธ์ ตระการไทย
รอกระตุ้นเข็ม 3
192 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางบุญธิดา ผสมวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
193 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางปาริชาติ สุวรรณสุข
รอกระตุ้นเข็ม 3
194 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางนัยนา บัวเขียว
รอกระตุ้นเข็ม 3
195 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางสาวภัทริยา ทองลือ
รอกระตุ้นเข็ม 3
196 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายรุจน์ คูณทวี
รอกระตุ้นเข็ม 3
197 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา
รอกระตุ้นเข็ม 3
198 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางละออง บุญจีม
รอกระตุ้นเข็ม 3
199 บ้านหนองบัวไชยวาน
กันทรารมย์
นางสาวรัตนาภรณ์ สายโอ่
รอกระตุ้นเข็ม 3
200 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
กันทรารมย์
นายสุนทราพร เอ้โถ
รอกระตุ้นเข็ม 3
201 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
กันทรารมย์
นางสาวจันทร์ภรณ์ แก้วพวง
รอกระตุ้นเข็ม 3
202 บ้านบัวน้อยโนนปอ
กันทรารมย์
นายเบญจพล พิมาร
รอกระตุ้นเข็ม 3
203 บ้านบัวน้อยโนนปอ
กันทรารมย์
นายปัญญา ลาอำ
รอกระตุ้นเข็ม 3
204 บ้านจิกกะลา
กันทรารมย์
นางสาวลัดดาวัลย์ รองสุพรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
205 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
กันทรารมย์
นางอรวรรณ มุงคุณดา
รอกระตุ้นเข็ม 3
206 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
กันทรารมย์
นายกิตติคุณ มุงคุณดา
รอกระตุ้นเข็ม 3
207 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
กันทรารมย์
นางศรสวรรค์ เครือสินธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
208 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
กันทรารมย์
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
209 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
กันทรารมย์
นายสังเวียน สูงโฮง
รอกระตุ้นเข็ม 3
210 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
กันทรารมย์
นางรัตนา ประเสริฐศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
211 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
กันทรารมย์
นางสุธาทิพย์ จำชาติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
212 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
กันทรารมย์
นางสายฝน ทองแสน
รอกระตุ้นเข็ม 3
213 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
กันทรารมย์
นางพิชญา พันธุ์ดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
214 บ้านหนองเทา
กันทรารมย์
นายกรวัฒนา นาคา
รอกระตุ้นเข็ม 3
215 บ้านหนองเทา
กันทรารมย์
นางสาวปฐมาวดี คำเพราะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
216 บ้านยาง
กันทรารมย์
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
รอกระตุ้นเข็ม 3
217 บ้านยาง
กันทรารมย์
นางจุฬาลักษณ์ วรศักดิ์มหาศาล
รอกระตุ้นเข็ม 3
218 บ้านหนองกก
กันทรารมย์
นายอำนาจ ศรีจำปา
รอกระตุ้นเข็ม 3
219 บ้านหนองกก
กันทรารมย์
นายอติชาต จันตะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
220 บ้านหนองกก
กันทรารมย์
นางสาวนันท์ลภัส เลิศสกุลรุ่งเรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
221 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นางระหงค์ นันตโลหิต
รอกระตุ้นเข็ม 3
222 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นายเสถียร ใจอุ่น
รอกระตุ้นเข็ม 3
223 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นายนิรัตน์ ศรีพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
224 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นางอรุณยุภา มนัสสา
รอกระตุ้นเข็ม 3
225 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นางสาวปทุมวัน พละศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
226 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นางสาวสาวิตรี ทุสดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
227 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นายอภิสิทธิ์ ทัดเทียม
รอกระตุ้นเข็ม 3
228 บ้านกอกหัวนา
กันทรารมย์
นางสาวอรจิรา ใจอุ่น
รอกระตุ้นเข็ม 3
229 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
กันทรารมย์
ว่าที่ร้อยตรีดุสิต เครือไชย
รอกระตุ้นเข็ม 3
230 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางอรทัย สุราวุธ
รอกระตุ้นเข็ม 3
231 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางสาวสุนัดดา เสนสม
รอกระตุ้นเข็ม 3
232 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางสาวจารุวรรณ เกิดกล้า
รอกระตุ้นเข็ม 3
233 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางสาวสุนันทา จอมคำ
รอกระตุ้นเข็ม 3
234 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางสาวชุติกาญจน์ สุนทร
รอกระตุ้นเข็ม 3
235 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
รอกระตุ้นเข็ม 3
236 บ้านหนองดุมหนองม่วง
กันทรารมย์
สิบเอกหญิงลลิตา ขันบุญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
237 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นายสมสมัย นาราษฎร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
238 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นางสาวพรรนิพา แก้วพวง
รอกระตุ้นเข็ม 3
239 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นายภักดี พลศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
240 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นางเพ็ญศรี คำแสงดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
241 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นางครองขวัญ คูณทวี
รอกระตุ้นเข็ม 3
242 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นางสาววิยะดา รัตนวัน
รอกระตุ้นเข็ม 3
243 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
กันทรารมย์
นางสาวศิริประภา แก้วคำ
รอกระตุ้นเข็ม 3
244 บ้านทุ่งพาย
กันทรารมย์
นางสาวช่อผกา กิ่มเกลี้ยง
รอกระตุ้นเข็ม 3
245 บ้านบกขี้ยาง
กันทรารมย์
นายอิทธิพล พรหมศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
246 บ้านบกขี้ยาง
กันทรารมย์
นางสาวสุดา ศรีสารัตน์
รอกระตุ้นเข็ม 3
247 บ้านบกขี้ยาง
กันทรารมย์
นางสถาพร วงศ์ษา
รอกระตุ้นเข็ม 3
248 บ้านบกขี้ยาง
กันทรารมย์
ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน
รอกระตุ้นเข็ม 3
249 บ้านบกขี้ยาง
กันทรารมย์
นางสาว อิศราภรณ์ กิ่มเกลี้ยง
รอกระตุ้นเข็ม 3
250 บ้านอิปาด
กันทรารมย์
นายธนพจน์ จำชาติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
251 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นายคำพร แก้ววิเศษ
รอกระตุ้นเข็ม 3
252 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม
รอกระตุ้นเข็ม 3
253 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
254 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นางวรินทร พิมพ์พันธุ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
255 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด
รอกระตุ้นเข็ม 3
256 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โนนคูณ
นางจารุพร สิงห์แจ่ม
รอกระตุ้นเข็ม 3
257 บ้านโนนคูณ
โนนคูณ
นายชัชวาลย์ บัวงาม
รอกระตุ้นเข็ม 3
258 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายจารุพันธ์ อุทิตบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
259 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
260 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางชัญญานุช พลชัย
รอกระตุ้นเข็ม 3
261 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางสงวนจิตร กัญญาบุญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
262 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางอัญชลี ภูบัวเพชร
รอกระตุ้นเข็ม 3
263 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
264 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายสุภกร สิงห์วงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
265 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางสาวมลิวัลย์ หัตถสาร
รอกระตุ้นเข็ม 3
266 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
267 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายวันชัย พรมสุวรรณ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
268 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นางสาวปัทมา กองทรัพย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
269 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายไพศาล ชัยโคตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
270 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายสุวัชร์ รักษาเชื้อ
รอกระตุ้นเข็ม 3
271 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โนนคูณ
นายประสิทธิ์ พวงสวัสดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
272 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางเสน่หา พลโสภา
รอกระตุ้นเข็ม 3
273 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางสิตาพัชร์ ไชยราช
รอกระตุ้นเข็ม 3
274 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางสาวโชติกา สายสมบัติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
275 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นายวิรุต อินสมาน
รอกระตุ้นเข็ม 3
276 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นายกิตติพศ สุวรรณรัตนากร
รอกระตุ้นเข็ม 3
277 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นายวีรวัฒน์ บุดดี
รอกระตุ้นเข็ม 3
278 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางณัฐศิมาภรณ์ ชัยกวงชา
รอกระตุ้นเข็ม 3
279 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางสาวสุประภา ขันไชย
รอกระตุ้นเข็ม 3
280 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โนนคูณ
นางสาวปิยะรัตน์ ไชยโคตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
281 บ้านโคกสะอาด
โนนคูณ
นายคมกริช อารีย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
282 บ้านโนนหนองสิม
น้ำเกลี้ยง
นายสมคิด นนทะศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
283 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
น้ำเกลี้ยง
นางยุพา สีดา
รอกระตุ้นเข็ม 3
284 บ้านหนองแวง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวทัศนี ศิริยาน
รอกระตุ้นเข็ม 3
285 บ้านสะพุง
น้ำเกลี้ยง
นายสันทัศน์ นิยมวัน
รอกระตุ้นเข็ม 3
286 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางดาวเรือง ทองสุ
รอกระตุ้นเข็ม 3
287 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายดำรงค์ศักดิ์ ทองสุ
รอกระตุ้นเข็ม 3
288 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางอิศยาภรณ์ สายธนู
รอกระตุ้นเข็ม 3
289 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายพงษ์สิน แก้วแดง
รอกระตุ้นเข็ม 3
290 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางธิดาพรรณ แก้วแดง
รอกระตุ้นเข็ม 3
291 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางเนตรนภา กล้วยน้อย
รอกระตุ้นเข็ม 3
292 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางพรพิมล ศรีโสภา
รอกระตุ้นเข็ม 3
293 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายอนันต์ ศรีโสภา
รอกระตุ้นเข็ม 3
294 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางอุไร พวงพลอย
รอกระตุ้นเข็ม 3
295 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
รอกระตุ้นเข็ม 3
296 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
รอกระตุ้นเข็ม 3
297 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางสาวสุพรรษา ชิณวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
298 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางสาวสุภมาศ ชะโน
รอกระตุ้นเข็ม 3
299 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายประยูรณ์ จันทร์ทิพย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
300 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายไพศาล พละศักดิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
301 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นายธัญพิสิษฐ์ ไชยโคตร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
302 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางสาวอนุธิดา สิงห์ซอม
รอกระตุ้นเข็ม 3
303 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางวาสนา สิงห์ซอม
รอกระตุ้นเข็ม 3
304 บ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง
นางสมพักตร์ จันทร์ทิพย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
305 บ้านลุมภู
น้ำเกลี้ยง
นายวรพจน์ เพิ่มบุญ
รอกระตุ้นเข็ม 3
306 บ้านน้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
นายวัชรพล พวงพลอย
รอกระตุ้นเข็ม 3
307 บ้านหนองพะแนง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวธิดารัตน์ เขียวอ่อน
รอกระตุ้นเข็ม 3
308 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
รอกระตุ้นเข็ม 3
309 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นายสุรพงษ์ เงาศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
310 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นายเดชศักดิ์ บุญเกิ่ง
รอกระตุ้นเข็ม 3
311 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางสมหมาย ดาดวง
รอกระตุ้นเข็ม 3
312 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางฐิตาพร สู่เสน
รอกระตุ้นเข็ม 3
313 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางเตือนใจ ดาวเรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
314 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางสาวสายทอง วรรณทวี
รอกระตุ้นเข็ม 3
315 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยวีร์ บุญเอนก
รอกระตุ้นเข็ม 3
316 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นายรักษวิชช์ ปรัสพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
317 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางสาวปรียาพร พันธ์พรม
รอกระตุ้นเข็ม 3
318 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางสาวผกาวรรณ ธรรมรส
รอกระตุ้นเข็ม 3
319 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
นางศิริขวัญ วรสา
รอกระตุ้นเข็ม 3
320 บ้านสบาย
น้ำเกลี้ยง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ บุญราช
รอกระตุ้นเข็ม 3
321 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายประมวล บุญชิต
รอกระตุ้นเข็ม 3
322 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางยุพิน สิทธิวงษา
รอกระตุ้นเข็ม 3
323 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางพรทิพา เอี่ยมสะอาด
รอกระตุ้นเข็ม 3
324 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายสนธยา เกษี
รอกระตุ้นเข็ม 3
325 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายทีเด็ด สายธนู
รอกระตุ้นเข็ม 3
326 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางละมุล เนื่้อทอง
รอกระตุ้นเข็ม 3
327 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวสุภาวดี สิงหชาติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
328 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวปรียารัตน์ ป้องกัน
รอกระตุ้นเข็ม 3
329 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายพชรกฤต สฤษฏ์เศรษฐการ
รอกระตุ้นเข็ม 3
330 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายสุนันท์ นิสวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
331 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นายอนุภาพ ศรีอินทร์
รอกระตุ้นเข็ม 3
332 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวจุฑามาศ สายเนตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
333 บ้านหนองแลงระไง
น้ำเกลี้ยง
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุมาศ
รอกระตุ้นเข็ม 3
334 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วังหิน
นางสุชาดา สวัสดิกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
335 บ้านหนองนาโพธิ์
วังหิน
นายสุริยา สุขเกษม
รอกระตุ้นเข็ม 3
336 บ้านสว่าง
วังหิน
นางนัฐวรรณ รัตนวรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
337 บ้านเจ้าทุ่ง
วังหิน
นางยุพิน พลสมบัติ
รอกระตุ้นเข็ม 3
338 บ้านลิงไอ
วังหิน
นายวัฒนพงษ์ โปร่งจิตร
รอกระตุ้นเข็ม 3
339 บ้านหนองกันจอ
วังหิน
นางปทิตตา นันทวงศ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
340 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นายเสถียร ลาโพธิ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
341 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางบุณยดา ศรีบุญเรือง
รอกระตุ้นเข็ม 3
342 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด
รอกระตุ้นเข็ม 3
343 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาวเรณู เสาเวียง
รอกระตุ้นเข็ม 3
344 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางอรัญญา กิ่งสีดา
รอกระตุ้นเข็ม 3
345 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นายสุทัศน์ กิ่งสีดา
รอกระตุ้นเข็ม 3
346 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน
รอกระตุ้นเข็ม 3
347 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาวกนกทิพย์ ไชยพันโท
รอกระตุ้นเข็ม 3
348 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาวจินตหรา พรรณา
รอกระตุ้นเข็ม 3
349 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วังหิน
นางสาววราภรณ์ ภิญโย
รอกระตุ้นเข็ม 3
350 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒
วังหิน
นายปรีชา สีดาว
รอกระตุ้นเข็ม 3
351 บ้านหนองบัว
วังหิน
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
รอกระตุ้นเข็ม 3
352 บ้านสร้างสะแบง
วังหิน
นายอำนวย ตอนศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
353 บ้านกะเอิน
วังหิน
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
รอกระตุ้นเข็ม 3
354 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
วังหิน
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
รอกระตุ้นเข็ม 3
355 บ้านโพนยาง
วังหิน
นายคงศักดิ์ งามล้วน
รอกระตุ้นเข็ม 3
356 บ้านทุ่งน้อย
วังหิน
นายประจิตร สวัสดิกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
357 บ้านสะมัด
วังหิน
นายวรัญญู ทวีศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
358 บ้านสะมัด
วังหิน
นายธวัชชัย บุญตระการ
รอกระตุ้นเข็ม 3
359 บ้านสะมัด
วังหิน
นายดำรงค์ โพนเงิน
รอกระตุ้นเข็ม 3
360 บ้านสะมัด
วังหิน
นางสุดาภรณ์ ถาวิกุล
รอกระตุ้นเข็ม 3
361 บ้านสะมัด
วังหิน
นายขวัญ สุภาพ
รอกระตุ้นเข็ม 3
362 บ้านสะมัด
วังหิน
นางสาวโสม โพธิ์ใบ
รอกระตุ้นเข็ม 3
363 บ้านหนองคู
วังหิน
นายสถิตย์ ศรีพุทธา
รอกระตุ้นเข็ม 3
364 บ้านอะลางหัวขัว
พยุห์
นางกมลวรรณ บุญทวี
รอกระตุ้นเข็ม 3
365 บ้านโนนเพ็ก
พยุห์
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
366 บ้านสร้างหว้า
พยุห์
นางสาวสายฝน ขนันไทย
รอกระตุ้นเข็ม 3
367 อนุบาลพยุห์
พยุห์
นางวาสนา กันหาสุข
รอกระตุ้นเข็ม 3
368 บ้านคูเมือง
พยุห์
นางอนัญญา นนทะวงษ์
รอกระตุ้นเข็ม 3
369 บ้านหนองหว้าทับทัย
พยุห์
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุดประเสริฐ
รอกระตุ้นเข็ม 3
370 บ้านร่องสะอาด
พยุห์
นายรำพึง ฉิมทอง
รอกระตุ้นเข็ม 3
371 บ้านร่องสะอาด
พยุห์
นายวัชราวุฒิ ขอบเขตต์
รอกระตุ้นเข็ม 3
372 บ้านร่องสะอาด
พยุห์
นางคณึงนิต ไทยปิยะ
รอกระตุ้นเข็ม 3
373 บ้านร่องสะอาด
พยุห์
นางจตุพร ฤทธิวรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
374 บ้านร่องสะอาด
พยุห์
นางสาววิกานดา ไชยมา
รอกระตุ้นเข็ม 3
375 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗)
พยุห์
นางสาวสุกัญญา กตะศิลา
รอกระตุ้นเข็ม 3
376 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางชุดาพร สุขศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
377 บ้านหนองเตย
พยุห์
นายดำรง ไชยวรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
378 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางไพลิน ไชยวรรณ
รอกระตุ้นเข็ม 3
379 บ้านหนองเตย
พยุห์
นายสุเมธ สุขศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
380 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางสาวฉวีวรรณ พุ่มไม้
รอกระตุ้นเข็ม 3
381 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางสาวปัญยลัตณ์ สุขสงวน
รอกระตุ้นเข็ม 3
382 บ้านหนองเตย
พยุห์
นายมัย ทรงเครื่อง
รอกระตุ้นเข็ม 3
383 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางเจนจิรา จันทะวี
รอกระตุ้นเข็ม 3
384 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางวิลาวรรณ พูลแก้ว
รอกระตุ้นเข็ม 3
385 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางสาวฐาปนี พุ่มไม้
รอกระตุ้นเข็ม 3
386 บ้านหนองเตย
พยุห์
นางสาวสิปางพร ทวีศรี
รอกระตุ้นเข็ม 3
[ กลับ ]