ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มบูรพาโนนคูณ

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 22 7
2 บ้านโนนคูณ 14 14
3 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 11 -
4 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 9 -
5 บ้านเท่อเล่อ 5 -
6 บ้านร่องเก้า 8 7
7 บ้านหนองแวง 16 7
8 บ้านโนนดู่ 10 -
9 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 9 4
10 บ้านโคกสะอาด 15 1
11 บ้านหนองหิน 11 -
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 15 -
13 บ้านหนองกุงสนามชัย 11 10
14 บ้านก้อนเส้า 7 -
รวม 163 50