ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 7 -
2 บ้านทาม 3 3
3 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 23 18
4 บ้านเจี่ย 18 1
5 บ้านพันลำ 10 -
6 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 6 2
7 บ้านเทิน 13 -
8 บ้านบัวน้อยโนนปอ 6 6
9 บ้านขาม 11 -
10 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 17 3
11 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 8 6
12 บ้านหนองเทา 8 2
13 บ้านละทาย 14 10
14 บ้านกอก 7 -
15 บ้านเขวา 6 -
16 บ้านเหม้าหนองเรือ 8 8
17 บ้านยางน้อยสามัคคี 7 -
18 บ้านกอกหัวนา 16 10
19 บ้านเปือย 8 8
20 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 9 1
21 บ้านหนามแท่ง 7 6
22 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 26 -
23 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 20 11
24 บ้านทุ่งมั่ง 9 -
25 บ้านหนองไฮ 12 -
26 บ้านอิปาด 5 1
รวม 284 96