ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มกลางกันทรารมย์

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านอีต้อม 7 5
2 อนุบาลกันทรารมย์ 58 25
3 บ้านโนนผึ้ง 6 -
4 บ้านหนองหวาย 16 3
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 16 6
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 6 6
7 บ้านหนองบัวไชยวาน 15 15
8 บ้านหนองโอง 6 -
9 บ้านกล้วย 16 -
10 บ้านหนองดุมหนองม่วง 10 8
11 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 18 15
12 บ้านทุ่งพาย 12 10
13 บ้านหนองถ่ม 7 1
14 บ้านหนองหัวช้าง 6 -
15 บ้านบกขี้ยาง 17 5
16 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 9 -
รวม 225 99