ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านคูซอด 11 -
2 บ้านเวาะ 5 5
3 บ้านเปือย 9 9
4 บ้านน้ำคำ 10 -
5 บ้านหนองโนวิทยา 20 -
6 บ้านหนองคำ 8 6
7 บ้านหญ้าปล้อง 19 16
8 บ้านโนนแย้ 12 1
9 บ้านเอกสร้างเรือง 9 9
10 บ้านหนองไผ่ 7 6
11 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 9 -
รวม 119 52