ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 6 -
2 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 14 14
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา 22 19
4 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 5 5
5 บ้านดอนสั้น 8 -
6 อนุบาลวัดพระโต 91 5
7 มหาราช ๓ 7 -
8 บ้านโนนอีปังโพนวัว 5 -
9 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 3 -
10 บ้านหนองแก้วสำโรง 15 -
11 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 6 5
รวม 182 48