ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 10
2 บ้านแทงวิทยา 17 15
3 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 4 4
4 บ้านซำโพธิ์ 10 4
5 บ้านบก 7 -
6 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 19 16
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 18 4
8 บ้านหนองครก 17 3
9 บ้านหนองโพธิ์ 4 -
10 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 8 4
11 บ้านหนองสวง 8 6
12 บ้านดอนกลาง 6 -
13 อนุบาลศรีสะเกษ 252 234
14 บ้านหมากเขียบ 10 -
15 บ้านก้านเหลือง 17 17
16 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 7 6
17 บ้านยางกุดนาคำ 6 -
18 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ - -
รวม 420 323