ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มเมืองศรีลำดวน

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านจานหนองคู 16 15
2 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 13 4
3 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 11 11
4 บ้านแดงเหล่ายอด 8 -
5 ตะดอบวิทยา 19 1
6 บ้านหนองแคนหนองเทา 12 9
7 บ้านหนองม่วงหนองแวง 7 7
8 บ้านหางว่าวโนนบัว 8 8
9 บ้านฮ่องแข้ดำ 2 -
10 บ้านทุ่ม 5 5
11 บ้านขมิ้น 7 -
12 บ้านเสือบอง 6 -
13 บ้านโนนแกด 20 20
14 บ้านโพนค้อ 12 9
15 บ้านก่อโนนหล่อง 8 -
16 บ้านโพนแดง 6 -
17 บ้านแกประชาสามัคคี 7 7
18 จินดาวิทยาคาร ๓ 8 -
รวม 175 96