ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านหนองอีกว่าง 6 5
2 บ้านมะกรูด 5 -
3 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 19 10
4 บ้านหนองทามใหญ่ 6 -
5 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 15 10
6 บ้านหนองมะแซว 6 6
7 บ้านโคก 6 -
8 บ้านยาง 5 2
9 บ้านหนองกี่ 3 3
10 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 9 9
11 บ้านหนองกก 15 15
12 บ้านโพธิ์ลังกา 9 7
รวม 104 67