ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มน้ำเกลี้ยง

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านโนนหนองสิม 18 15
2 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 36 36
3 บ้านโนนสว่าง 7 -
4 บ้านหนองแวง 11 11
5 บ้านสะพุง 7 1
6 บ้านคูบ 27 25
7 บ้านสะเต็ง 8 -
8 บ้านสวนกล้วย 4 -
9 บ้านยางน้อยตองปิด 10 -
10 บ้านกะวัน 4 -
11 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 8 -
12 บ้านบัวระรมย์ 13 -
13 บ้านลุมภู 8 1
14 บ้านหนองนาเวียง 6 3
15 บ้านหนองบาง 7 7
16 บ้านน้ำเกลี้ยง 33 4
17 บ้านรุ่ง 18 -
18 บ้านหนองพะแนง 10 4
19 บ้านสบาย 19 16
20 บ้านโนนงาม 7 -
21 บ้านหนองแลงระไง 14 14
22 บ้านทุ่งสว่าง 3 -
23 บ้านขี้เหล็ก 6 -
24 บ้านละเอาะ 24 24
25 บ้านแวด 10 -
รวม 318 161