ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มพยุห์

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านตำแยหนองเม็ก 18 15
2 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 11 -
3 บ้านกระถุน 7 -
4 บ้านขนวนจานสามัคคี 8 -
5 บ้านอะลางหัวขัว 6 5
6 บ้านโนนเพ็ก 16 1
7 บ้านสร้างหว้า 10 9
8 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 4 -
9 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 12 -
10 บ้านโคกเพ็ก 7 1
11 อนุบาลพยุห์ 22 3
12 บ้านคูเมือง 7 1
13 บ้านหนองรัง 9 6
14 บ้านหนองหว้าทับทัย 8 1
15 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 9 9
16 บ้านเปือยประชาสามัคคี 24 23
17 บ้านสำโรงโคเฒ่า 9 -
18 บ้านกระหวันโนนเจริญ 7 6
19 บ้านร่องสะอาด 20 20
20 บ้านป่าไร่ 7 6
21 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 7 1
22 บ้านหนองเตย 12 12
23 บ้านเสมอใจหนองสลาม 6 -
24 บ้านหนองค้า 6 -
25 บ้านหนองออ 8 8
รวม 260 127