ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มประจิมโนนคูณ

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านบกแดงผักขะย่า 9 -
2 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 25 16
3 บ้านโปร่ง 7 7
4 บ้านหัวเหล่า 12 -
5 บ้านโนนสว่าง 6 4
6 บ้านโพนงาม 5 1
7 บ้านผักขย่าใหญ่ 9 9
8 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 12 9
9 บ้านปลาข่อ 8 -
10 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 14 -
11 บ้านหนองสนม 7 -
12 บ้านเวาะวิทยาคม 11 11
13 บ้านหยอด 7 -
14 บ้านนาม่อง-นาเมือง 8 -
15 บ้านหนองตลาด 6 3
16 บ้านเหล่าฝ้าย 16 -
รวม 162 60