ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มทักษิณกันทรารมย์

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านจาน 19 8
2 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 21 21
3 บ้านอาลัย 16 16
4 บ้านบูรพา 18 12
5 บ้านพะแนงวิทยา 19 9
6 บ้านผักบุ้ง 24 24
7 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 15 -
8 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 9 5
9 บ้านดู่ 4 4
10 บ้านจิกกะลา 4 3
11 บ้านเกาะ 16 -
12 บ้านนาดี 7 -
13 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 7 7
14 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 21 6
15 บ้านหนองบัวท่าช้าง 7 -
16 บ้านโพนทรายโนนเรือ 12 -
17 บ้านสีถาน 6 -
18 บ้านขามป้อม 8 1
รวม 233 116