ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มวังหิน ๑

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านสว่าง 19 19
2 บ้านเจ้าทุ่ง 14 14
3 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 6 6
4 บ้านลิงไอ 13 1
5 บ้านหนองกันจอ 5 5
6 บ้านดงยาง 7 7
7 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 12 11
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 13 13
9 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 17 17
10 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 6 5
11 บ้านหนองบัว 9 8
12 บ้านสร้างสะแบง 12 12
13 อนุบาลวังหิน 8 -
14 บ้านกะเอิน 20 1
15 บ้านโพนดวน 16 12
16 บ้านหัววัวหนองนารี 17 1
17 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 20 -
18 บ้านโนนสายหนองหว้า 8 8
19 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 8 8
รวม 230 148