ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มวังหิน ๒

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 24 20
2 บ้านโนนดู่ 25 -
3 บ้านหนองนาโพธิ์ 11 10
4 บ้านโพนยาง 21 21
5 บ้านทุ่งน้อย 10 1
6 บ้านเห็นอ้ม 13 13
7 บ้านหนองตาเชียง 7 7
8 บ้านทุ่ง 7 7
9 บ้านสร้างบาก 10 -
10 บ้านสะมัด 6 6
11 บ้านหนองคู 7 7
12 ชุมชนหนองสังข์ 13 13
13 บ้านตีกา 9 9
14 บ้านหนองทุ่ม 14 14
รวม 177 128