ยืนยันการรับวัคซีน Covid-19

แจ้งชื่อบุคลากรรับวัคซีน Covid-19 เข็ม 1
กลุ่มยางชุมน้อย

ที่ โรงเรียน ทั้งหมด
(คน)
แจ้งแล้ว
1 บ้านยางเครือ 12 -
2 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 18 -
3 บ้านแก้ง 8 8
4 บ้านคอนกาม 19 12
5 บ้านค้อเมืองแสน 19 12
6 บ้านโนนคูณ 20 19
7 บ้านหอย-โนนดู่ 7 1
8 บ้านโนนติ้ว 7 6
9 บ้านบอนวิทยา 16 -
10 บ้านจอมวิทยา 5 -
11 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 10 10
12 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 35 18
13 บ้านยางชุมใหญ่ 12 -
14 บ้านลิ้นฟ้า 12 12
15 บ้านดินดำ 7 1
16 บ้านผักขะ 14 11
รวม 221 110